การก่อสร้างรอยต่อตามขวางของงานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจในหัวข้อเรื่องรอยต่อตามขวางของงานงานผิวจารจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งจากพบเจอกันบ่อยในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้างถนนโครงการใหญ่ๆ นั้น ไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียวได้ ดังนั้นตำแหน่งหยุดการก่อสร้างแต่ละวันและการสร้างรอยต่อของการหยุดก่อสร้างนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งในเรื่องของความแข็งแรงของตัวผิวจราจรและความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้ถนน

“รอยต่อตามขวาง หมายถึง แนวก่อสร้างชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตตามขวางที่ปลายแปลงก่อสร้างที่สิ้นสุดการก่อสร้างประจำวัน”

โดยผมขอยกตัวอย่างการดำเนินการก่อสร้างรอยต่อตามขวาง อาจดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1. การใช้ไม้แบบที่มีความหนาเท่ากับความหนาของชั้นทางที่ปู วางที่จุดสิ้นสุดของการปูแต่ละแปลงให้ต้ังฉากกับแนวการปู เมื่อปู แอสฟัลต์คอนกรีตถึงไม้แบบนี้ให้ปูเลยไปเป็นทางลาดที่มีความยาวเพียง พอที่จะไม่ทำให้ยวดยานสะดุดเมื่อแล่นผ่านและสามารถใช้ ทรายรอง พื้นส่วนลาดได้พื่อความสะดวกในการลอกแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่เป็น ทางลาดออกในภายหลัง

2. การใช้กระดาษแข็งสําเร็จรูปหรือแผ่นวัสดุดุสําเร็จรูปใดๆ ที่ใช้สำหรับทำรอยต่อตามขวางโดยเฉพาะ ซึ่งใช้งานได้ตาามวัตถุประสงค์และผู้ควบคุมงานเห็นชอบ โดยนํามาวางที่จุดสิ้นสุดของการปูแต่ละแปลงใหตั้ง ฉากกับแนว การปู แล้วแอสฟัลต์คอนกรีตทับเป็นทางลาดที่มีความยาวเพียงพอที่จะ ไม่ทำให้ยวดยานสะดุดเมื่อแล่นผ่านเมื่อจะปูชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่อจากรอยต่อตามขวางนั้น ก็ให้ยกไม้แบบหรือแผ่นกระดาษแข็ง หรือแผ่นวัสดุสําเร็จรูปนั้น

รวมทั้งชั้นทางส่วนที่ปูเป็นทางลาดออกไปตรวจสอบระดับด้วยไม้บรรทัดวัด ความเรียบ หากระดับหรือความหนาของชั้นทางส่วนใดไม่ถูกต้องตามแบบ ให้ตัดชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนนั้นออกไปจนถึงชั้นทางส่วนที่มีระดับและความหนาถูกต้องตามแบบด้วยเครื่องตัดรอยต่อแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้แนวตรงและตั้งฉากด้วย

สำหรับในกรณีที่การปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหยุดชะงักด้วยเหตุใดก็ตาม จนทําให้อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณหน้าเตารีดลดลงต่ำกว่าที่กําหนด แนะนำให้ทำรอยต่อตามขวางที่บริเวณนั้นด้วย โดยให้ตัดรอยต่อถึงบริเวณที่มีความหนาตามแบบและได้บดทับเรียบร้อยแล้ว โดยตัดให้ตั้งฉากพร้อมกับตักส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่ตัดทิ้งออก

อ้างอิง : กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท